Ile pieniędzy ma Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

BFG powstał na mocy ustawy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 roku. Jest on rządową instytucją, która gwarantuje depozyty banków i SKOK-ów w Polsce oraz pomaga instytucjom finansowym zagrożonym upadłością. Ten artykuł odpowie na pytania ile pieniędzy miał Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2020 roku, ile wynoszą jego gwarancje oraz co zostałoby się z tą instytucją w przypadku upadłości wszystkich banków.

Ile pieniędzy miał Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2020 roku?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny posiada kilka źródeł finansowania. Należą do nich między innymi coroczne składki wnoszone przez banki objętego systemem gwarantowania, środki z budżetu państwa, kredyty udzielone przez Narodowy Bank Polski oraz dochody własne, głównie z pożyczek udzielanych innym podmiotom przez BFG.

Zgodnie z informacją dostępną na stronie instytucji, dnia 31.12.2019 roku jej pasywa na fundusz gwarancyjny banków wynosiły 13 825 112 923, 49 zł. Kwota ta jest stale zwiększania i rośnie każdego roku. Dość wspomnieć, iż 31.12.2018 roku wynosiła 12 528 372 067, 07 zł, a więc ponad miliard złotych mniej niż pod koniec ubiegłego roku.

Ile wynoszą obecnie gwarancje BFG?

Gwarancje udzielane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny rosły w Polsce już dwukrotnie, a ich wartość zostaje obecnie niezmienna od 30 grudnia 2010 roku i wynosi 100% gwarancji przy depozycie o wartości równej 100 000 euro. Dotyczy to oczywiście kont w różnych bankach, zatem kilka kont w jednym banku nie chroni naszych pieniędzy powyżej tej kwoty. W szczególnych przypadkach i na wniosek deponenta, kwota ta może zostać zwiększona do wysokości różnicy pomiędzy równowartością 200 000 euro i kwotą pozostałych środków na koncie deponenta.

Jeśli spojrzymy na dane historyczne, możemy zauważyć, iż kwota stuprocentowej gwarancji ta wzrosła stukrotnie, gdyż do 27 listopada 2008 roku wynosiła zaledwie równowartość 1000 euro, kwoty od 1000 euro do 22 500 euro były objęte 90% gwarancji, a dla kwot powyżej 22 500 euro było to 0%. Od 28 listopada 2008 roku do 30 grudnia 2010 roku gwarancja wynosiła 100% dla kwoty do 50 000 euro. Dzięki temu można mieć więcej pieniędzy na koncie i nie bać się o ich los.

Co stałoby się z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, gdyby wszystkie banki upadły?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, co stałoby się z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym w dystopijnym scenariuszu, kiedy to wszystkie banki by upadły. Czy możliwe byłoby odzyskanie całości zdeponowanych funduszy? W przypadku banków objętych gwarancjami BFG, otrzymalibyśmy kwotę gwarantowaną, czyli równowartość depozytu do 100 000 euro za każdy z banków, w którym mamy na koncie tyle pieniędzy.

Powyższe zapewnienie pochodzi bezpośrednio od Banku Funduszu Gwarancyjnego, który opowiadając na to pytanie stwierdził, iż w przypadku wyczerpania środków na wypłatę gwarancji skorzystałby z finansowanie zewnętrznego. Należą do nich między innymi dotacje i pożyczki z budżetu państwa oraz kredyty krótkoterminowe z Narodowego Banku Polskiego. BFG podkreśla również, iż żaden rząd nie mógłby pozwolić sobie na podważenie zaufania do instytucji gwarantującej depozyty pieniężne w bankach, gdyż byłby to koniec systemu bankowego w Polsce.